ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANGSBEWIJZEN SOULPARTY

ALGEMENE VOORWAARDEN ‘SOULPARTY’

 

Arikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen de directie van de Soulparty, hierna te noemen: “Soulparty” en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Soulparty georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”).

 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt via een door Soulparty voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te  noemen: “(voor) verkoopadres”).

 

1.3 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan (muziek)-uitvoeringen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

 

1.4 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

 

1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.6 Indien en voorzover onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest van deze bepalingen’.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Soulparty en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Soulparty dan wel een door Soulparty ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt.

 

2.2 Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege de Soulparty verstrekt document of een digitaal bestand met een unieke code.

 

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

 

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de Soulparty. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. De Soulparty mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is).  Soulparty is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Soulparty dan wel een door de Soulparty ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

 

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

 

2.6 Alleen aanschaf bij de erkende (voor)verkoopadressen of bij de Soulparty garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaan-gaande rust op de klant.

 

2.7 Het toegangsbewijs dat bestaat uit een unieke code wordt –zo nodig- via de post aan de klant verstrekt.

 

2.8 De Soulparty behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door de Soulparty gestelde maximum te houden.

 

Artikel 3 – Doorverkoop e.d.

3.1 De klant is niet gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve mag hij/zij dit op enigerlei wijze aan derden door verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

 

3.2 De klant is jegens de Soulparty gehouden om op geen ( belastende uitingen ) of enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

 

3.3 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in deze Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens de Soulparty voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen. De Soulparty kan besluiten om toegangsbewijzen voor een evenement op naam (dwz gepersonaliseerd) te verkopen. In dat geval is het toegangsbewijs niet overdraagbaar en heeft – in afwijking van het hiervoor bepaalde – slechts de klant toegang.

 

3.4 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding aan de Soulparty verschuldigd en € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voorduurt onverminderd het recht van de Soulparty om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

 

Artikel 4 – Overige verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

 

4.2 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de Soulparty, de exploitant van de plaats/locatie waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

 

4.3 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Soulparty onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.

 

4.4 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of (alcoholhoudende) dranken  en/of drugs mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien Soulparty dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd. De wettelijk verboden voorwerpen worden overgedragen aan de daartoe bevoegde instantie(s).

 

4.5 Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is niet verboden de Soulparty behoud wel het recht om de beelden (offline & online ) die in strijd zijn met of aanstootgevend kunnen zijn direct te laten verwijderen.

 

4.6 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van de Soulparty, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.

 

4.7 Indien en voorzover de klant geen gehoor geeft aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.6 kan (verdere) toegang tot het evenement worden geweigerd én hetgeen daarvan conform artikel 1.3 van het evenement deel uitmaakt.

 

4.8 De Soulparty hanteert een minimum leeftijd van 18 jaar en op verzoek kan er gevraagd worden naar een geldig legitimatiebewijs.

 

Artikel 5 – Rechten van de Soulparty

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is de Soulparty gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan de Soulparty, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

 

5.2 De Soulparty behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Soulparty dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de (openbare) orde, veiligheid, gezondheid en rust, voor,  tijdens en na afloop van het evenement.

 

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de Soulparty gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

 

5.4 De artiest en de Soulparty zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

 

Artikel 6 –     Overmacht

6.1 De Soulparty is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Soulparty geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Soulparty niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

6.3  De Soulparty heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Soulparty zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

6.4 De Soulparty kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

 

6.5. Voor zoveel de Soulparty ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst (aan derden, zoals de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden) inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Soulparty gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Derde partij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

6.6 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de Soulparty wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal de Soulparty uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 en/of artikel 1.2 heeft betaald.

 

6.7 Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal de Soulparty slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding  die vermeld staat op het toegangsbewijs, (of bij gebreke daarvan een deel van de vergoeding) (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 en/of artikel 1.2 heeft betaald.

 

6.8 (Gedeeltelijke) restitutie vindt slechts uiterlijk binnen acht weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

 

6.9 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de Soulparty wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 en/of artikel 1.2 heeft betaald.

 

6.10 Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt.

6.11 Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen twee weken na de (oude) datum, zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres .

 

6.12 Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen twee weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres.

 

6.13 Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

 

6.14 Toegangsbewijzen of anderszins gratis door de organisatie ter beschikking gestelde entreekaarten aan bezoekers/sponsers/derden komen niet voor (gedeeltelijke)  restitutie in aanmerking.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid Soulparty

7.1 De Soulparty  is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Soulparty toe te rekenen tekortkoming.

 

7.2 Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de Soulparty is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van Soulparty.

 

7.3 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Soulparty geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. Soulparty hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 95 dB(A). en 110 dB(C).

 

7.4 De soulparty biedt iedere bezoeker dringend gehoorbescherming aan (tegen kostprijs).

7.5 De Soulparty zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals o.a. vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Soulparty) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

 

7.6 Soulparty is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

 

7.7 Soulparty is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

 

Artikel 8 – Persoonsgegevens

8.1 Soulparty verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via https://www.soulparty.net/privacy-statement/.

 

Artikel 9        Intellectuele eigendom

  1. De Soulparty behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
  2. De Soulparty heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Soulparty partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

  1. De rechter in de vestigingsplaats van de Soulparty is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Soulparty het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

  1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 11     Vindplaats en wijziging voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

dossier nummer 30247195

 

  1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die

gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de Soulparty.

 

  1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Gedeponeerd d.d.

Beuningen 7 oktober 2015


 

PRIVACY STATEMENT SOULPARTY

 

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Soulparty omgaat met persoonlijke informatie.

 

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Soulparty omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van Soulparty en kopers van toegangsbewijzen van door Soulparty georganiseerde concerten en andere evenementen (hierna: “de gebruiker” of “jij”). Soulparty acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen.

 

VERZAMELING GEGEVENS
Via eigen websites – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Soulparty via de websites www.soulparty.net verschillende gegevens.

 

Via websites van derden – Soulparty maakt voor de uitoefening van haar dienstverlening gebruik van derden. Deze derden treden uitsluitend in opdracht van Soulparty op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als bewerker voor Soulparty optreden, zoals bij de online verkoop van toegangsbewijzen voor door Soulparty georganiseerde evenementen.

 

Soulparty kan gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je een account creëert op een door Soulparty beheert platform, je aanmeldt voor een nieuwsbrief van Soulparty, een ticket koopt van een evenement van Soulparty, een e-mail aan ons verzend, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze (festival)websites, apps of sociale media gebruikt.

 

Op evenementen – Naast de gegevens die Soulparty verzamelt via haar websites en de websites van haar opdrachtnemers kan Soulparty ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Soulparty hiertoe wettelijk wordt verplicht.

 

PERSOONSGEGEVENS
Soulparty kan verschillende gegevens van haar bezoekers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Soulparty van jou kan verzamelen zijn:

contact- en accountgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, geboortedatum en geslacht);
IP-adres en geolocaties;
door jou publiekelijk geplaatste gegevens (zoals op onze website of op social media sites geplaatste berichten); en
de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder bestelde kaarten.
DOELEINDEN
Soulparty of een opdrachtnemer van Soulparty kan jouw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten en andere evenementen.
ter uitvoering van een overeenkomst, waaronder mede ter handhaving van de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen;
voor het beheer van haar klantenadministratie;
om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals festivals), die door of in opdracht van Soulparty worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per gewone post;
ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse waarbij Soulparty de gegevens ook kan verrijken met andere data, ten behoeve van het personaliseren en/of verbeteren van de diensten voor de doeleinden zoals hierboven genoemd; en
ter verbetering en beveiliging van haar websites.
Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden.

 

GEBRUIK VAN COOKIES
Naast de gegevens die wij over jou verzamelen zoals hierboven is omschreven, maakt Soulparty, net als de meeste websites, gebruik van zogenaamde “cookies” om informatie te vergaren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de website verwijzen wij je graag naar onderstaande Cookiebeleid.

 

DELEN VAN GEGEVENS
Wij kunnen je gegevens delen met de aan Soulparty gelieerde ondernemingen en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, zoals hiervoor toegelicht. Daarbuiten verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Soulparty zal buiten voornoemde gevallen geen persoonsgegevens verstrekken.

 

WEBSITES VAN DERDEN
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van Soulparty waarnaar Soulparty een hyperlink aanbiedt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Soulparty is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. Soulparty raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

 

UITSCHRIJVEN, WIJZIGINGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS
Je kan je gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen.

 

Verder wordt onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je van Soulparty (of haar opdrachtnemers) ontvangt de mogelijk geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van Soulparty (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt.

 

Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kan je een e-mail sturen naar Soulparty via info@soulparty.net

 

BEVEILIGING
Soulparty doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. Deze computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

 

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Soulparty behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Soulparty te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.


 

Cookiebeleid
Soulparty gebruikt cookies voor inzicht in websiteverkeer om zo diensten verder te optimaliseren. Cookies zijn veilig en slaan geen persoonsgegevens op. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies helpen u en ons het gebruiksgemak van de website te vergroten.

 

Google analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Sociale netwerken
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Verwijdering van gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie over ons cookiebeleid

disco-banner